ATID-325 - 夏目彩春2018年番号 舐め犯し 義父の欲望

ATID-325 - 夏目彩春2018年番号 舐め犯し 義父の欲望

江猪产于江内,味酸性气平温。屎汁理心腹卒疼,并疰忤当觅。

节捣汁,亦治口鼻来红。又独肝者,食之杀人,不可不识。

解伤寒寒热,在于肌肤;散温风注毒,伏于骨肉。辟蛇虺,诛蛔虫,蛊疰痫总却;杀鬼精,驱疫瘴,胀急痞满咸消。

悦颜容驱烦止渴,益智慧健气通神。 脑主头风,并息肉塞鼻;齿疗客忤,及风痱盈肌。

银星石有银星麸片,其治体并土产同前。随病所宜,依方应用。

襄汉闽广皆有,近道各处亦生。色黑体促,肚大脊隆。

Leave a Reply